Tehnička kultura za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

U nastavnom predmetu Tehnička kultura za osmi razred učenici / učenice se nastavljaju upoznavati s novim sadržajima i proširivanjem već usvojenih znanja. Predviđeno je da se nastavni sadržaji usvajaju prvenstveno kroz izvođenje praktičnih radova i vježbi. Timski rad je u današnje vrijeme veoma važan, znanja se umnožavaju, pa je teško pojedinačno pratiti sve oblasti nauke i tehnologije.
Zahvaljujući razvoju nauke i tehnike gotovo svakodnevno se susrećemo sa novim dostignućima u obliku različitih aparata i uređaja. Pojava svakog novog uređaja je rezultat novih otkrića i potrebe ljudskog društva za proizvodima koji će im život i rad učiniti lakšim, ugodnijim i efikasnijim, uz što racionalnije korištenje energije. Prije samo nekoliko godina bilo je gotovo nemoguće zamisliti mnoge uređaje i aparate koji su danas u svakodnevnoj upotrebi. Tehnička kultura je sastavni dio opće kulture svake osobe i preduvjet za razvoj i napredak svakog civiliziranog društva.
U udžbeniku je gradivo podjeljeno u nekoliko cjelina:
-Elektrotehnika
-Elektronika
-Telekomunikacije
-Saobraćajna kultura
-Energija i okolina
-Izborni sadržaji
U oblasti Elektrotehnika obrađuju se sadržaji o dobivanju i prijenosu električne energije, uči se o električnim instalacijama, zaštiti pri upotrebi električnih aparata, simbolima i shemama koje se koriste u elektrotehnici, elektroinstalacionim materijalima, alatima, mjernim uređejima koji se koriste pri izradi elektroinstalacija i principima rada najčešćih aparata u domaćinstvima.
U oblasti Elektronika učenici / učenice naučit će šta su to pasivni i aktivni elektronički elementi i kako izraditi neke od elektroničkih sklopova, njihov princip rada i primjenu. Obrađivat će se i radiopredajnik i prijemnik kao i televizija.
U oblasti Telekomunikacije učenici / učenice upoznat će se sa osnovnim znanjima iz oblasti komunikacija, historijskim razvojem telegrafije i telefonije, pojmom i primjenom telekomunikacija i novim sredstvima prijenosa informacija.
Oblast Energija i okolina je dio udžbenika u kojem se obrađuje racionalno korištenje energije materijala, pravilan izbor goriva za domaćinstvo, pravilan odnos prema prirodi i čovjekovoj okolini i pravilno zbrinjavanje otpada.
Izborni sadržaji su: elektrane, elektronika i saobraćaj.
Kako bi učenici / učenice brzo i pregledno pronalazili i učili ključne pojmove u ovom razredu, na kraju udžbenika urađen je i Pojmovnik.

Udžbenik Tehnička kultura za osmi razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.