Tehnička kultura, dnevnik rada za osmi razred devetogodišnje osnovne škole

Sadržaji nastavnih tema iz udžbenika dopunjuju se u dnevniku rada, gdje učenicima / učenicama daje mogućnost da provjere šta su naučili, a ponuđen je i veliki izbor vježbi i praktičnih radova s uputstvima.
U dnevniku rada predviđeno je da učenici / učenice odgovaraju na pitanja, dopunjavaju odgovore, crtaju, rješavaju zadatke, i koriste ga pri obavljanju praktičnih radova. Na mjestu predviđenom za pitanja ili tvrdnje učenici/učenice pišu tačan odgovor.
U nekim tvrdnjama izostavljene su riječi koje trebaju dopisati.
Neki zadaci su postavljeni kao zadaci izbora na koja će odgovarati sa DA ili NE, odnosno zaokruživanjem određenog slova. Ako smatraju da je tvrdnja tačna trebaju zaokružiti DA, a ako smatraju da je tvrdnja netačna zaokružiti NE. Ako je u pitanju ponuđeno više odgovora, može se odabrati samo jedan odgovor, tako što će zaokružiti slovo ispred odgovora za koji smatraju da je tačan.
Ako pitanje nije jasno ili nisu sigurni u tačan odgovor uvijek se mogu konsultovati sa udžbenikom u kojem je sve pojašnjeno.
Veoma je bitno da se učenici / učenice nauče služiti knjigom, enciklopedijama, stručnim časopisima i Internetom. Na taj način razvija se vještina samostalnog rada. Sigurni smo da će se djeci svidjeti ovakav način učenja, jer je veoma zanimljiv i lagan.
Za svaku temu predviđen je određeni broj vježbi ili praktičnih radova. U zavisnosti od mogućnosti škole i opremljenosti kabineta za tehničku kulturu, zajedno s nastavnikom / nastavnicom djeca će odabrati one vježbe i praktične radove koji im najviše odgovaraju. Prilikom njihovog izvođenja obavezno se pridržavati uputstava nastavnika / nastavnice koja se odnose na zaštitu na radu, te na pravilnu upotrebu pribora, alata i materijala.
U dnevniku rada je predviđen prostor za zabilješke na času i odgovore na pitanja iz udžbenika, tako da nije potrebna školska sveska.
Rješavanjem vježbi i izradom praktičnih radova učenici / učenice upoznat ćete se s tehničkim dostignućima, pravilnim pincipima rada i namjenom raznih tehničkih uređaja i aparata, osnovama elektronike i telekomunikacija, kao jednim od preduvjeta razumijevanja savremene tehnike.
Puno uspjeha u tehničkom stvaralaštvu!