Predmet sociologijskog propitivanja je ljudsko društvo. To, uostalom, proizlazi i iz semantičkog značenja riječi sociologija. lzvorno prevedena ona znači znanost o društvu.
No, to nije dovoljno da bi se odredio njezin predmet. Društvo je, naime, uopćeni pojam i može se koristiti za označavanje različitih termina – kao odrednica za sportsko, američko, građansko, demokratsko, autoritarno, kulturno-umjetničko, astronomsko ili neko drugo društvo. Stoga je potrebno precizirati da je predmet sociologijskog zanimanja ljudsko društvo kao konkretna povijesna cjelina, dakle globalno društvo, njegov ustroj, njegova organizacija i uzroci promjena koje u njemu nastaju.
Svako posebno i konkretno društvo je, osim toga, složen sustav. Da bi se taj sustav i njegova struktura proučili, nužno je proučavati i njegove pojedine dijelove. Njihovo je proučavanje, također, dio predmeta sociologijske analize.
Svako društvo i njegovi dijelovi se, isto tako, nalaze u odnosima interakcije i međuovisnosti. Stoga se interes sociologije proteže nužno i na dinamiku društvenoga gibanja.
Na kraju, u društvu ne postoji stihijnost društvenih procesa i odnosa. Naprotiv, društvenim životom vladaju određene pravilnosti i specifični oblici zakonitosti. U pojedinim društvenim pojavama postoje hitno unutarnje veze i procesi te međusobna interakcija pojava i društvenih skupina. Stoga se, kao zasebna zadaća sociologije, nameće i njezina obveza da otkriva i objašnjava te primarne unutarnje veze, procese i pravilnosti gibanja, međusobnu interakciju pojava, te da otkriva i objašnjava djelovanje općih zakona društvenog razvoja.
Na temelju svih navedenih elemenata može se dati i definicija sociologije koja je znanstveno utemeljena i sadržajno ohuhvatna. Sociologija je, dakle, znanost koja se bavi sustavnim proučavanjem drustvenog života, društvenih pojava i grupa i društva u njegovoj cjelokupnosti, tj. ustrojstvom društva i zakonitostima njegova razvoja u najširemu značenju.

Sociolgija udžbeniik za gimnazije odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.