Promocija priručnika “Odgojno – obrazovni rad u odjeljenskoj zajednici”

PROMOCIJA PRIRUČNIKA

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD U ODJELJENSKOJ ZAJEDNICI

Autorica Fuade Cerić, Mirzete Jahić- Alić i Elvire Ogrešević

Sarajevo, OŠ Fatima Gunić, 03.04.2019.

 

                                                           ‘’Svako je genij. Ali ako procjenjujete ribu po njenoj

sposobnosti da se penje na drvo, cijeli svoj život će

provesti misleći da je glupa!’’

– Albert Einstein

 

Priručnik pod nazivom „Odgojno-obrazovni rad u odjeljenskoj zajednici” nastao je kao plod dugogodišnjeg iskustva i praktičnog rada s učenicima u osnovnoj školi. Ovaj oblik rada proizašao je iz potreba i želja da se životno važnim pitanjima posvetimo upravo na časovima odjeljenske zajednice. Na časovima odjeljenske zajednice očekujemo najviše ideja, kreativnosti, slobode mišljenja, entuzijazma, i svega onoga što jednog učenika u savremenoj školi očekuje. Nastavnici se u školama, opterećeni praćenjem nastavnih planova i programa, često pridržavaju onog obrazovni, dok odgojni smisao zaostane u nekim segmentima, pa kada je i u pitanju držanje časova odjeljenske zajednice. Upravo iz tih, ali i mnogih drugih razloga ovaj priručnik namijenjen je odjeljenskim starješinama od prvog do devetog razreda.

Cilj priručnika je ukazati na važnost odgojno-obrazovnog rada u odjeljenskoj zajednici. Sadržaj priručnika primjeren je uzrasnoj dobi učenika i njihovim sposobnostima. Priručnik se može koristiti u cijeloj državi; promoviše odgoj i jačanje odgojne komponente škole.

Priručnik se sastoji iz tri dijela koji su međusobno povezani i koncipirani tako da odgovaraju sadašnjem odgoju i obrazovanju u svim osnovnim školama na području naše države. Prvi dio sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela i usmjeren je na važnost i značaj rada odjeljenske zajednice. Ovaj dio se odnosi na:

 1. Teorijski dio u kojem su objašnjeni osnovni pojmovi, koncepcija osnovne škole, cilj i zadaci osnovne škole, odgojne komponente škole, razrednik, nastavnik u funkciji razrednika, uloga razrednika u školi, program rada odjeljenskog starješine, područja rada, plan i program rada razrednika.
 1. U praktičnom dijelu priručnika nalazi se Plan i program rada odjeljenske zajednice po razredima i područjima, obilježavanje važnijih datuma, kao i primjeri radionica za realizaciju časova odjeljenske zajednice od I do IX razreda.

 

Odgojna područja obuhvaćena ovim priručnikom su:

 • Individualni razvoj
 • Zdravlje
 • Društvene vještine
 • Pravo i demokratija/demokracija
 • Etika i antikorupcija
 • Odgoj za nenasilje
 • Radne navike
 • Kultura i ekologija
 • Profesionalna orijentacija

 

Drugi dio priručnika obuhvata teme:

 • Saradnja porodice i škole;
 • Oblici i saradnja porodice i škole;
 • Individualni rad s roditeljima;
 • Grupni rad (primjeri radionica).

Treći dio priručnika sadrži igre i vježbe s djecom s govorno-jezičkim poteškoćama. U ovom dijelu razrađene su igre i vježbe za rad s djecom koja pokazuju govorno-jezičke poteškoće u nastavnom procesu. Ove će vježbe uvelike pomoći u individualnom radu s ovom kategorijom učenika.

Iako se cjelokupni sadržaj ovog rada temelji na savremenim pedagoškim zamislima, ali i znanjima stečenim kroz dugogodišnju praksu i različite edukacije, temeljno usmjerenje autorica je realitetna terapija i teorija izbora. Ovaj priručnik zamišljen je kao vodič pri osmišljavanju časova odjeljenske zajednice, jer upravo u ovom priručniku se nalazi niz ideja i primjera kako bi trebao jedan čas da izgleda. Kroz teme u ovom priručniku nastojali smo ukazati na razvoj temeljnih vrijednosti i razvoj društvenih vještina koje su svakom učeniku od velike važnosti kada je u pitanju njihov rast i razvoj.

Iskrena želja nam je da ovaj priručnik bude dio literature svakog nastavnika i da bude vodilja u realizaciji odgojnog djelovanja škole.

(Riječ autorica)