Muzička kultura sa CD-om za prvi razred devetogodišnje osnovne škole

Radni udžbenik Muzička kultura za prvi razred devetogodišnje osnovne škole koncipiran je tako da se kod učenika / učenica razvija prvenstveno ljubav i pozitivan odnos prema muzici. U ovom uzrastu jako je važno buditi interes za muziku jer je to doba u kojem se otkriva muzikalnost, razvija senzibilitet, potiče dječija kreativnost i estetske sposobnosti, koje vremenom postaju ne samo znanje nego i potreba svake ličnosti.
Kroz udžbenik se realizuju svi zadaci muzičke kulture, a to su:

-njegovanje i kultiviranje dječijeg glasa (pravilno disanje, jasan izgovor riječi, intonativno tačno pjevanje),
-otkrivanje i razvijanje dječije muzikalnosti sa specifičnim sposobnostima, muzičko pamćenje, osjećaj za ritam, za visinu, trajanje i kvalitet zvuka,
-da se kroz individualno, grupno i kolektivno muziciranje djeca osamostaljuju i socijaliziraju,
-podsticanje, razvijanje i njegovanje dječije kreativnosti u muzici (kao i ostalim oblicima stvaralaštva: pokret, likovno i literarno uz muziku),
-razvijanje emocionalne i estetske osjetljivosti djeteta za kvalitet muzike,
-upoznavanje karakterističnih narodnih pjesama i razvijajanje ljubav prema muzičkoj i kulturnoj baštini BiH i domovini,
-podsticanje trajnih interesa i ljubav prema muzici kako bi ona postala njihova trajna potreba.

Sa stanovišta razvojne psihologije i potreba djeteta ovog uzrasta, značaj sadržaja predmeta Muzička kultura sastoji se u sljedećem: Muzika je jedan od ključnih elemenata u razvoju govora i verbalne komunikacije i eventualnom blagovremenom otklanjanju teškoća u ovom području. Istovremeno, ona je jedan od najznačajnijih elemenata razvoja motorike, skladnih pokreta i korekcija eventualnih poteškoća u ovom domenu. Muzika je značajan faktor u funkciji podsticanja pažnje, pamćenja i mišljenja, a aktivno muziciranje (pjevanje, sviranje i improvizacija na Orfovim instrumentima) snažno podstiče dječiju kreativnost i stvaralaštvo uopće.
Muzika je ključni faktor u emocionalnom razvoju djeteta jer omogućava izražavanje i doživljavanje emocija i snažno doprinosi razvoju estetske kulture ličnosti. Pored individualnog izražavanja, ona najprirodnije uspostavlja odnose i relacije u grupi i društvu, a takvu snagu nema ni jedno područje u nauci i umjetnosti. Kroz muziku dijete iskazuje i jača svoje samopouzdanje, osjećaj kompetentnosti i vlastite vrijednosti. Zbog toga muzika kao verbalna, neverbalna i univerzalna komunikacija među ljudima cijelog svijeta u čovjekovom životu ima dominantno mjesto i kao potreba. (Preuzeto iz Okvirni nastavni plan i program za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine)

Radni udžbenik Muzička kultura sa CD-om za prvi razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.