Moja okolina, priručnik za nastavnike za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole

Moja okolina, priručnik za nastavnike / nastavnice didaktičko je sredstvo koje će pomoći nastavniku / nastavnici u organizaciji i izvođenju nastave.
Cilj ovoga priručnika je podsjećanje na poznate stvari i teme, davanje određenih uputa kako organizirati i izvesti nastavu moje okoline, kako ocjenjivati postignuća učenika / učenica, kako ih motivirati na rad i istraživanje okoline.
Podsjećanje na planiranje i programiranje nastave nastavniku / nastavnici će pomoći da to učini na najbolji mogući način uz punu kreativnost i autonomiju.
Nastavno gradivo u udžbeniku ne smije i ne treba da bude jedino koje ćete obrađivati u toku godine. Programski sadržaji za IV razred su takvi da daju velike mogućnosti samom nastavniku / nastavnici kod mikroplaniranja nastave. Sve nastavne cjeline imaju uzajamnu povezanost koju uvijek treba imati na umu u toku svog rada.

Nastava moje okoline, prije svega, doprinosi intelektualnom i socio-emocionalnom razvoju učenika / učenice.
Nastava moje okoline treba da omogući učenicima / učenicama da na najpodesniji način stječu nova znanja, bogate svoja iskustva, posmatraju, zaključuju i na osnovu toga korigiraju stečena poimanja, odnosno pogreške koje su stekli do određenog trenutka. Pretpostavka kvalitetne realizacije programskih sadržaja je učenje učenja. Trajna znanja su ona koja se stječu osobnim iskustvom, što bi nastava moje okoline trebala da omogući učenicima / učenicama. Učenici / učenice ujedno treba da postanu mali istraživači svijeta koji ih okružuje, da nauče posmatrati, bilježiti opaženo, izvoditi zaključke, imati stavove.
U mojoj okolini učenici / učenice treba da shvate ulogu čovjeka u mijenjanju prirode i njegovu kontinuiranu borbu za bolju budućnost. Dijete treba da izražava mišljenje o određenim pojavama i da objašnjava lične postupke u datim situacijama.
Svaka primjena stečenih znanja, opet, treba da bude kombinirana sa onim što je o pojavi naučeno i onoga stvaralačkog.
Zbog svoje cjelovitosti moja okolina pruža široke mogućnosti da se ličnost djeteta, stalnom interakcijom sa okolinom razvija u željenom pravcu, u pravcu stvaralačke ličnosti.
Cjelovitost nastavnih sadržaja, njihova dubina i širina, njihov intenzitet, promjenjivost i nepromjenjivost, osnovna su načela organizacije sadržaja i predmeta moja okolina.

Moja okolina, priručnik za nastavnike za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.