U cilju modernizacije nastavnog procesa i unaprjeđenja cjelokupnog odgojno-obrazovnog sistema izdavačka kuća Bosanska knjiga iz Sarajeva u saradnji s Microsoftom BiH pripremila je digitalni udžbenik za nastavnike. Ovo je prvi digitalni udžbenik na području Federacije BiH koji će nastavnici moći koristiti u svom radu s učenicima. Udžbenici sadrže animacije, kratke filmove, prezentacije, interaktivne zadatke, slajdove fotografija i mnoge druge zanimljivosti koje su ubačene direktno u nastavne lekcije. Na ovaj način nastavni sadržaji bit će potpuniji, zanimljiviji i svakako prilagođeniji modernim načinima usvajanja znanja današnjih učenika.
Kako bismo nastavni kadar upoznali s važnošću digitalizacije u nastavi i prvim digitalnim udžbenicima, uz saglasnost i podršku kantonalnih ministarstava obrazovanja, pripremili smo edukativne seminare. Seminari su namijenjeni nastavnicima razredne i predmetne nastave kao i direktorima osnovnih škola. Kroz konkretne primjere digataliziranih nastavnih jedinica nastavnici i direktori će s ekspertima iz različitih odgojno-obrazovnih i informatičkih oblasti imati edukaciju o važnosti digitalizacije nastavnog procesa, te proći kratki kurs pripreme digitalnih materijala u Microsoft-ovom programu OneNote.

Prof. dr Kasim Tatić

Predavač prof. dr. Kasim Tatić, imao je izlaganje na temu „Važnost digitalizacije u nastavnom procesu“. Pojava i uvođenje digitalnih interaktivnih multimedijalnih sistema u obrazovne procese predstavlja značajan pozitivan iskorak i ima značajne pozitivne efekte jer, između ostalog, kvalitetno se poboljšava komunikacija između korisnika i kompjutera; istovremeno djelovanje na više čula pomoću obrazovnih sadržaja omogućava razvitak raznih kognitivnih stilova i učenici su više zainteresirani za učenje u odnosu na druge aktivnosti, a time se ubrzava i proces usvajanja gradiva; prikaz sadržaja je zanimljiv, pragmatičan i doprinosi usvajanju znanja u različitim situacijama; mnogostrukim kodiranjem i modeliranjem moguće je stvaranje realnih i kompleksnih situacija i prikaz nastavnog sadržaja iz drugih perspektiva, u različitim kontekstima i na više razina apstrakcije; usvajanje pojmova potiče učenikovu aktivnost, a rješavanje problema koje nudi program motivira učenika na učenje. Važnost digitalnih medija nije ograničena na školsko podučavanje i učenje, nego igra izuzetnu ulogu i u ranom obrazovanju djece, radu s mladima, profesionalnom obrazovanju i u obrazovanju ili usavršavanju odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Ključno mjesto u kontekstu nastave zauzima i nastavno osoblje čija stručnost, tj. kompetencija u rukovanju digitalnim medijima, čini važan preduslov za uspješnu integraciju digitalnih medija u nastavne procese u obrazovanju.

Anida Jusufović

Anida Jusufović, menadžer za obrazovni sektor u Microsoftu BiH, učesnicima seminara objasnila je program OneNote u obrazovanju, kao i kako ga preuzeti besplatno. „Mi u Microsoftu jako smo fokusirani na obrazovanje i želimo da omogućimo svim učenicima i nastavnicima da ostvare svoj puni potencijal. Veoma smo zadovoljni činjenicom da je izdavačka kuća Bosanska knjiga za digitaliziranje udžbenika izabrala baš OneNote jer je to program koji omogućava inerakciju svih učesnika u nastavnom procesu. Edukacije koje su pripremljene za nastavnike u svim gradovima FBiH izuzetno su posjećene, što je dobro jer svi imaju priliku da evaluiraju digitalne sadržaje i da ih u budućnosti koriste u svojoj nastavi.“ U okviru Microsoft takmičenja Mixathon Challenge, Dženita Demir i Ajla Halilović osvojile su prvo mjesto u BiH sa projektom Logopedske vježbe. Konsultujući literaturu i struku pripremile su logopedske vježbe za učenike s govornim poteškoćama. Projekat podrazumijeva upotrebu Office Mix, dodatka Power Pointu, kao sredstva u nastavi. Dženita Demir je kao Microsoft Expert Educator 2016 predstavljala BiH na Microsoft Expert Exchange u Budimpešti u martu 2016.

Dženita Demir

Dženita Demir, magistar odgojnih nauka, inače profesorica razredne nastave u OŠ „Behaudin Selmanović“, na seminaru je istakla: „Digitalna pismenost je neminovnost i jedna je od osnovnih kompetencija za 21. vijek propisanih Evropskim kvalifikacijskim okvirom. Podrazumijeva efektivnu i korisnu upotrebu računara, ali i kolaboraciju i socijalizaciju i predviđena je NPP-om. Učenike je važno opismeniti i na ovaj način, da bi umjeli vođeno, selektivno i promišljeno tražiti i filtrirati informacije na internetu i pretvarati ih u znanje.“

Ajla Halilović

Ajla Halilović, diplomirani informatičar i matematičar, direktno je uključena u projekat izrade digitalnih udžbenika. „Elektronski udžbenici, pa čak i bilježnice, su tragom toga ono što sigurno neminovno slijedi u našim školama. One Note bilježnica je izuzetno moćna alatka koja nastavu i saradnju učenika i nastavnika diže na veći nivo. Elektronski udžbenici su fizičko olakšanje za učenike u smislu rasterećivanja školske torbe. Ekonomski su isplativiji za roditelje, a sadržajno su fantastična riznica materijala koja nudi angažovanje svih čula, promišljanje i interaktivni pristup. Bogatstvo materijala, koji će biti dobra polazna osnova za nastavnika, biće primamljiv izvor informacija i intelektualni izazov za učenika, koji će ih sigurno navesti na postavljanje pitanja, razvijanje teorija, kritičko mišljenje i zasigurno biti dodatna motivacija za učenje“.

Digitalno intelektualno putovanje
Logopedske vježbe

Prva radionica

Tuzla 25.04.2016

Druga radionica

Zenica 27.04.2016

Treća radionica

Sarajevo 05.05.2016

Četvrta radionica

Bihać 11.05.2016

Peta radionica

Mostar 20.05.2016

Šesta radionica

Travnik 25.05.2016