Piše: Sabiha Salčin, prof. matematike

Direktorica OŠ Mirsad Prnjavorac

Centar za digitalne kompetencije

Nastavni proces posljednjih godina značajno se promijenio, posebno sa aspekta informacionih tehnologija. U školu su uvedeni: elektronski dnevnik, on-line nastava, edukativne platforme, digitalni udžbenici. Polahko ali sigurno da obrazovanje kreće u jednom potpuno drugačijem smjeru gdje bez adekvatne tehnologije neće biti moguće realizovati nastavni proces.

Obzirom da smo škola koja uvijek ide u korak sa inovacijama, te nastojimo našim učenicima i nastavnicima da obezbijedimo što bolje uslove za rad, ukazala se potreba za otvaranjem Centra za digitalne kompetencije.

Iako u sklopu škole već postoji kabinet za realizaciju nastave iz informatike, savremeni kabinet za učenje stranih jezika, kao i e-učionica za učenike mlađeg školskog uzrasta, smatrala sam da je otvaranje jednog ovakvog Centra od velikog značaja za unapređenje i kvalitet cjelokupnog nastavnog procesa.

Centar za digitalne kompetncije je opremljen sa tridest i jednim računarom i interaktivnom tablom. Računari su uvezani u mrežu i spojeni na internet. Učionica u kojoj je Centar smješten je u potpunosti renovira na i opremljena sa novim namještajem. Namjena Centra za digitalne kompetncije je edukacija roditelja, učenika i nastavnika naše škole.

Za potrebe otvaranja Centra akcenat se stavlja na novi način realizacije nastavnog procesa gdje će svaki učenik imati prliku raditi samostalno za računarom, pratiti nastavne sadržaje na zanimljiviji način uz rješavanje različitih problemskih zadataka. Jedan od načina da se u nastavu uvede interaktivnost, da se dodatno motivišu učenici i da se angažuju sva čula prilikom sticanja novih znanja jeste upotreba interaktivne table. Interaktivna tabla je nastavno sredstvo koje omogućava prikaz različitih multimedijalnih sadržaja, obezbjeđujući fleksibilnost i dinamičnost u nastavi.

Nastavnikova uloga se mijenja on će biti i dalje voditelj nastavnog procesa ali će sada učenici samostalno dolaziti do novih informacija umjesto da ih nastavnik gotove prezentuje. Cilj je osposobiti učenike da kritički razmišljaju i samostalno stiču nova znanja. Uvođenje adekvatnih tehnologija u nastavni proces omogućava nastavniku da odgovori na potrebe savremene nastave i dobar čas učini još boljim.