Bosanski jezik, udžbenik za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole

Udžbenik Bosanski jezik za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole pisan je po Okvirnom nastavnom planu i programu za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U skladu sa zahtjevima nastavnog plana i programa sadržaji nastave gramatike, kao i kulture usmenog i pismenog izražavanja direktno su usmjereni na poboljšavanje nivoa opće pismenosti.
Iz Bosanskog jezika u četvrtom razredu učenici / učenice će naučiti:
Pisana ćirilična slova.
Šta je rječnik i kako se služiti njim.
Vrste riječi.
Imenice.
Zamjenice.
Lične zamjenice.
Prisvojne zamjenice.
Pridjevi.
Brojevi.
Subjekat i predikat.
Rečenica.
Prosta neproširena rečinica.
Prosta proširena rečenica.
Subjekatski i predikatski skup riječi.
Veliko slovo.
Rastavljanje riječi na kraju retka …
U nastavnom planu i programi preporučuje se da se pri realizaciji sadržaja nastave gramatike i pravopisa oslanja na dječije doživljavanje jezika. Na pojmovima je potrebno raditi uvijek u kontekstu rečenice, teksta. Tako će lakše diferencirati primjere od (ne)primjera. Pojmovi se međusobno razlikuju po stepenu apstrakcije. Uvijek su u odnosu međuzavisnosti, kako u okviru ovog nastavnog predmeta, tako i u ukupnom ljudskom saznanju.

Udžbenik Bosanski jezik za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovini.