Priručnik pod nazivom “Odgojno – obrazovni rad u odjeljenskoj zajednici”, nastao je kao plod dugogodišnjeg iskustva i praktičnog rada sa učenicima u osnovnoj školi. Ovaj oblik rada proizašao je iz potreba i želja da se životno važnim pitanjima posvetimo upravo na časovima odjeljenske zajednice. Na časovima odjeljenske zajednice očekujemo najviše ideja, kreativnosti, slobode mišljenja, entuzijazma, i svega onoga što jednog učenika u savremenoj školi očekuje. Nastavnici se u školama, opterećeni praćenjem nastavnih planova i programa, često pridržavaju onog obrazovni, dok odgojni smisao zaostane u nekim segmentima, pa kada je i u pitanju držanje časova odjeljenske zajednice. Upravo iz tih ali i mnogih drugih razloga ovaj priručnik namijenjen je odjeljenskim starješinama od prvog do devetog razreda.

Cilj priručnika je ukazati na važnost odgojno-obrazovnog rada u odjeljenskoj zajednici. Sadržaj priručnika primjeren je uzrasnoj dobi učenika i njihovim sposobnostima. Priručnik se može koristiti u cijeloj državi; promoviše odgoj i jačanje odgojne komponente škole.

Priručnik se sastoji iz tri dijela koji su međusobno povezani i koncipirani tako da odgovaraju sadašnjem odgoju i obrazovanju u svim osnovnim školama na području naše države. Prvi dio sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela i usmjeren je na važnost i značaj rada odjeljenske zajednice. Ovaj dio se odnosi na:

 1. Teorijski dio u kojem su objašnjeni osnovni pojmovi, koncepcija osnovne škole, cilj i zadaci osnovne škole, odgojne komponente škole, razrednik, nastavnik u funkciji razrednika, uloga razrednika u školi, program rada odjeljenskog starješine, područja rada, plan i program rada razrednika.
 1. U praktičnom dijelu priručnika nalazi se Plan i program rada odjeljenske zajednice po razredima i područjima, obilježavanje važnijih datuma, kao i primjeri radionica za realizaciju časova odjeljenske zajednice od I do IX razreda.

Odgojna područja obuhvaćena ovim priručnikom su:

 • Individualni razvoj
 • Zdravlje
 • Društvene vještine
 • Pravo i demokratija/demokracija
 • Etika i antikorupcija
 • Odgoj za nenasilje
 • Radne navike
 • Kultura i ekologija
 • Profesionalna orijentacija

Drugi dio priručnika obuhvata teme:

 • Saradnja porodice i škole;
 • Oblici i saradnja porodice i škole;
 • Individualni rad sa roditeljima;
 • Grupni rad (primjeri radionica).

Treći dio priručnika sadrži igre i vježbe sa djecom s govorno-jezičkim poteškoćama. U ovom dijelu su razrađene igre i vježbe za rad sa djecom koja pokazuju govorno-jezičke poteškoće u nastavnom procesu. Ove vježbe će uveliko pomoći u individualnom radu sa ovom kategorijom učenika.

Iako se cjelokupni sadržaj ovog rada temelji na savremenim pedagoškim zamislima ali i znanjima stečenim kroz dugogodišnju praksu i različite edukacije, temeljno usmjerenje autorica je realitetna terapija i teorija izbora. Ovaj priručnik je zamišljen kao vodič pri osmišljavanju časova odjeljenske zajednice, jer upravo u ovom priručniku se nalazi niz ideja i primjera kako bi trebao jedan čas da izgleda. Kroz teme u ovom priručniku  nastojali smo ukazati na razvoj temeljnih vrijednosti i razvoj društvenih vještina koje su svakom učeniku od velike važnosti kada je u pitanju njihov rast i razvoj.

Iskrena želja nam je da ovaj priručnik bude dio literature svakog nastavnika i da bude vodilja u realizaciji odgojnog djelovanja škole.