October 22, 2018

Komunikacija u nastavi

Pojam komunikacije je danas veoma često u upotrebi. Čovjek komunicira čulima sa živim i neživim svijetom, bilo da svjesno ili nesvjesno preuzima određene akcije. Komunikacija je […]
October 22, 2018

Kako unaprijediti komunikaciju u školi

Prema Čudina-Obradović i Težak (1995, str.96), za stjecanje vještina komunikacije potrebna je životna ili umjetna socijalna situacija koja zahtijeva komunikaciju i omogućuje uvježbavanje socijalnih vještina, ali […]
October 22, 2018

Učenje izvan škole i saradnja sa porodicom

Osnovna vrijednost domaće zadaće je što ona djetetu pruža mogućnost samostalnog rada. Da bi to ostvarili zadaća ne treba nadmašiti dječije sposobnosti, tako da djeca mogu […]